ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Ve společnosti AC Marca vás chceme doprovázet v každodenním životě, předvídat a plnit vaše potřeby, abychom pomocí našich produktů a služeb zlepšovali kvalitu vašeho života.

Prostřednictvím našich Zásad ochrany soukromí jsme zavázáni k ochraně osobních údajů našich uživatelů. Zavádíme rovněž novinky u našich kontrolních mechanismů a poskytujeme tak našim uživatelům větší ochranu jejich osobních údajů.

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (dále jen GDPR) vás chceme seznámit s našimi Zásadami ochrany soukromí.

1. Zodpovědný subjekt

Osobní údaje bude spravovat skupina GRUPO AC MARCA, S.L., s daňovým identifikačním číslem B-61711503 a sídlem na Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španělsko, mateřská společnost skupiny AC Marca Business Group.

AC Marca se vztahuje jak na GRUPO AC MARCA, S.L., tak na jakoukoli jinou společnost přímo či nepřímo ovládanou touto skupinou.

Proto se Zásady ochrany soukromí vztahují na osobní údaje shromážděné společnostmi AC Marca v souvislosti s jejich produkty a službami.

2. Příjemci

AC Marca sdílí osobní údaje interně a s třetími stranami, které k takovým údajům nezbytně potřebují přístup, například specificky najatými externími dodavateli služeb, nebo za účelem dodržování právních předpisů.

3. Osobní údaje shromažďované společností AC Marca

Sběr osobních údajů je prováděn k poskytování našich služeb všem našim uživatelům.

Osobní údaje našich uživatelů jsou shromažďovány dvěma postupy sběru dat:

  1. Informace poskytované přímo uživatelem prostřednictvím formulářů, např. kontaktní informace (jméno, příjmení, e-mailová adresa atd.)
  2. Údaje shromažďované při používání služeb společnosti AC Marca: údaje mohou být shromažďovány podle specifických používaných služeb nebo způsobu, jakým se používají.

4. Účely zpracování údajů

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich služeb jsou zpracovávány k poskytování, udržování, ochraně a zlepšování těchto služeb, dále k vývoji nových služeb a zajištění ochrany našich uživatelů a společností AC Marca.

V souladu s předpisy nařízení GDPR bude uživatel, je-li požádán o vyplnění formuláře, jehož prostřednictvím jsou shromažďovány osobní údaje, informován o příjemci těchto údajů, účelu jejich zpracování a svých právech, která může jednotlivě uplatnit. Shromážděné osobní údaje budou zpracovány za účelem uvedeným společnostmi AC Marca a vždy se svobodným a úplným souhlasem uživatele.

5. Uložení osobních údajů

Osobní údaje nebudou uloženy déle, než je nezbytně nutné za účelem, k němuž byly shromážděny nebo zpracovány, a to vždy podle zásady omezení uložení, nebo dokud uživatel nepožádá o jejich výmaz, a vždy po dobu nezbytně nutnou k dodržování právních předpisů.

6. Právní základ

Právní základ pro zpracování osobních údajů tkví v explicitním souhlasu uživatele poskytnutým společnostem AC Marca za legálními účely uvedenými v jednotlivých případech.

7. Bezpečnostní opatření a kontrola přístupu

AC Marca přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečného a celistvého zpracování osobních údajů a k prevenci jejich ztráty, změny a/nebo přístupu neautorizovaných třetích stran.

Webové stránky AC Marca používají běžně uznávané metody zabezpečení informací jako firewally, postupy pro kontrolu přístupu a kryptografické mechanizmy, vše s cílem předejít neautorizovanému přístupu k údajům.

K dosažení tohoto cíle souhlasí uživatel s tím, že AC Marca shromažďuje údaje pro autentizaci kontrol přístupů.

8. Práva uživatelů

Uživatelé mají právo na informace společnosti AC Marca o zpracovávání jejich osobních údajů.

Mají rovněž právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich výmaz, pokud tyto údaje nejsou – mimo jiné důvody – již dále potřebné k účelu, za nímž byly původně shromážděny nebo zpracovány.

Za určitých okolností může uživatel požadovat omezení svých osobních údajů, v tom případě budou uchovány pouze k výkonu právních nároků nebo jejich obraně, a dále má právo vznést námitku vůči zpracování svých údajů. V takových případech přestane AC Marca tyto údaje zpracovávat, kromě pro povinné dodržování zákonů nebo k uplatnění či obraně právních nároků.

Uživatelé mohou rovněž uplatnit své právo na přenositelnost údajů a stažení svého souhlasu, který kdykoli předtím poskytli, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování údajů založenou na souhlasu uděleném před tímto stažením.

Uživatel může uplatnit výše uvedená jednotlivá práva tak, že zašle e-mail s požadavkem na adresu dpo@acmarca.com, v němž poskytne následující informace: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a použitý prostředek/kanál pro poskytování osobních údajů.

9. Děti

AC Marca neshromažďuje osobní údaje dětí bez souhlasu osob, které nesou za dítě rodičovskou odpovědnost.

V případech, že nezletilé děti samy poskytly své osobní údaje těmto webovým stránkám, nenese AC Marca žádnou odpovědnost, protože všechny formuláře jsou určeny výhradně dospělým.

10. Závazek společnosti AC Marca

Veškeré údaje požadované prostřednictvím webových stránek společnosti AC Marca, jsou povinné, jelikož jsou nezbytné pro poskytování optimálních služeb uživatelům. V případě, že tyto údaje nejsou dodány, AC Marca nezaručuje, že poskytnuté informace a služby budou zcela vyhovovat potřebám uživatele.

AC Marca nebude omezovat práva uživatelů v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí bez jejich výslovného souhlasu.

V Barceloně (Španělsko), 25. května 2018

Skupina AC Marca, S.L.